Sunday, Nov 12 – Rev. Larry Patton – Stewardship Celebration and Veteran’s Day